donderdag 15 december 2016

Programmeertools

Tessa van Zadelhoff
Artikel in JSW. - Jrg. 101, nr. 4 (december 2016). - p. 42-45
Overzicht van de verschillende instrumenten die je kunt inzetten om kinderen te leren programmeren met software, apps en websites.
  

woensdag 14 december 2016

iNNOVATORIUM Onderwijsgroep Fier

Afbeeldingsresultaat voor iNNOVATORIUM FierCreatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen, mediawijsheid, communiceren en samenwerken. Enkele voorbeelden van vaardigheden die huidige leerlingen in de toekomst nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de samenleving. Veel scholen hebben het ontwikkelen van deze 21e eeuwse vaardigheden al opgenomen in hun lesaanbod. Maar Onderwijsgroep Fier gaat met de oprichting van het iNNOVATORIUM nog een stapje verder. Lees verder
Bron: Nieuwsbrief PO Raad, nr. 152 (6 december 2016)

Beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden?

Auteur Hester Stubbé, Andrea Jetten
Vakblad Examens
Editie 2016-04, november
Een aanzienlijk aantal scholen in Nederland, in het primair en voortgezet onderwijs, zet zich in om ‘het anders te doen’. De leerling staat centraal, een leerling die in de toekomst gaat werken in een beroep dat nu nog niet bestaat, en nieuwe richtingen zal inslaan die we nu niet eens kunnen bedenken. Dat vraagt om andere vaardigheden, gericht op het kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, zoals zelf initiatief nemen, problemen oppakken en oplossen, en creativiteit. Ook wel 21ste –eeuwse vaardigheden genoemd. Het meetbaar maken van deze vaardigheden ondersteunt scholen om de ontwikkeling ervan bij hun leerlingen te volgen en verder te ondersteunen.
Artikel staat binnen account van BCO van Professioneel begeleiden 

donderdag 8 december 2016

Skills voor de toekomst: een onderzoeksprogramma

Skills of vaardigheden zijn van groot belang voor het succes van mensen in hun loopbaan, de maatschappij en voor hun welbevinden. Toch weten we nog heel weinig over hoe kinderen en volwassenen skills leren, waar ze dat doen en wat helpt bij het ontwikkelen en behouden van de skills. Daarom presenteert het skills-platform een skills onderzoeksprogramma. Dit is het vervolg op de voorstudie Investeren in skills en competenties uit 2014.
Lees meer
Bron: NRO, 7 december 2016

Skillis CED-Groep

Afbeeldingsresultaat voor cedgroepDe CED-Groep ontwikkelt op dit moment Skillis, een aanpak waardoor leerlingen zich ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke personen die over vaardigheden beschikken om mee te kunnen bewegen in de veranderende samenleving.

Herkent u dit als leerkracht:
- Ik wil iets met 21e eeuwse vaardigheden, maar hoe pak ik dit aan?
- Wat betekent het Eindadvies Platform Onderwijs2032 voor mijn dagelijkse lespraktijk?
- Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen klaar zijn voor de toekomst en beroepen van de toekomst?
- Hoe geef ik het beste invulling aan mijn veranderende rol als leerkracht?
- Ben ik zelf een goed rolmodel voor onze leerlingen?
- Hoe kan ik het beste werken (als school) aan de persoonsvorming van mijn leerlingen en het werken met leerlingprofielen?
Lees meer
Lees artikel '
Toekomstbestendig onderwijs in de klas', PO Management, november 2016
Het boek Leren met toekomst is opgenomen in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-JOOS  

woensdag 7 december 2016

De social teacher : recepten voor sociale media in je klas

Matthys Lars
Leuven : Acco, 2016. - 120 p.
ISBN 9789462925656
Een digitale krant of een e-book maken, hoe begin je daaraan? Hoe kun je met gebruik van Facebook het groepsgevoel in de klas versterken? Welke sociale media zijn een vat vol inspiratie voor je lesgeven? Hoe breng je de buitenwereld in de klas? Hoe kun je sociale media inzetten om je leerlingen gerichter feedback te geven? Als leerkracht word je steeds meer geconfronteerd met de digitale vooruitgang. Nieuwe initiatieven en tools schieten als paddenstoelen uit de grond. Sommige van die tools kunnen een meerwaarde betekenen voor je lespraktijk. In dit boek tonen de auteurs hoe tools, zoals Twitter of Facebook, concreet gebruikt kunnen worden. Ze verzamelden een hele reeks werkvormen en laten een aantal digitale hulpmiddelen zien die inde klas gebruikt kunnen worden. De auteurs vertrekken daarbij steeds vanuit een didactische invalshoek en bekijken dan hoe digitale tools de lessen kunnen ondersteunen. 

maandag 5 december 2016

Wat biedt een adaptieve leermogeving leerlingen en welke rol heeft de leerkracht daarin?

Den Haag : NRO, 2016
Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Wanneer computers als een aanvulling op leerkrachtinstructie worden gebruikt, kan dat het leerresultaat ten goede komen. Adaptieve, digitale leeromgevingen kunnen taken van leerkrachten overnemen, zoals het afstemmen van de moeilijkheidsgraad van opgaven op het niveau van de leerlingen en het geven van feedback. De leerwinst stijgt als leerkrachten daarnaast de voortgang monitoren, naar oorzaken van problemen zoeken, aangepaste instructie geven, mogelijkheden tot zelfsturing door de leerling geven.
De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen hier hun vraag stellen en met de antwoorden kan op een snelle manier kennisgenomen worden van wetenschappelijk onderzoek.

vrijdag 2 december 2016

Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? – deel 1

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDoor de opkomst van de tablet in het basisonderwijs lijken papieren verwerkingsmaterialen in scholen steeds meer plaats te maken voor digitale verwerkingsvarianten. Vooral voor de vakgebieden rekenen en spelling lijken scholen steeds vaker de werkboeken in te ruilen voor digitale varianten. Bij de opdrachten voor deze vakgebieden is vaak slechts één antwoord mogelijk en dit maakt dat het nakijken van de antwoorden prima overgelaten kan worden aan een digitaal leermiddel. Dit bespaart de leerkracht erg veel nakijktijd. Tevens krijgt de leerling directe feedback waardoor hij zijn leerproces kan bijsturen. Directe feedback wordt dan ook vaak genoemd als één van de grootste educatieve voordelen van digitalisering van het onderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de feedback die door een digitaal leermiddel aan de leerling wordt gegeven. De feedback die leerkrachten krijgen over het leerproces van hun leerlingen laat ik in dit artikel buiten beschouwing. In deel 2 van dit artikel wordt ingegaan op de rol van learning analytics in het onderwijsleerproces.
Artikel van Pepijn Dousi, als onderwijskundige werkzaam bij Malmberg, op wij-leren.nl