donderdag 20 april 2017

De lerende mens

De lerende mens 9789089536495 Jurjen van der Helden, Harold BekkeringJurjen van der Helden, Harold Bekkering
Amsterdam : Boom, 2015. - 256 p.
ISBN 9789089536495
Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen, massive open online courses (MOOCS) - de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? Over deze onderwerpen gaat De lerende mens.
Neurowetenschappers Van der Helden en Bekkering schetsen belangrijke inzichten ten aanzien van de lerende mens, beginnend bij Aristoteles en Nietzsche en eindigend bij de meest recente neurowetenschappelijke onderzoeken. De auteurs laten zien hoe het brein leert en hoe belangrijk menselijke autonomie en sociale verbondenheid zijn voor optimaal leren. Zij bieden handreikingen voor de educatieve praktijk op het gebied van taal en rekenen, maar ook voor de grote rol van sociale interactie daarin. Daarnaast zal een goed begrip van de gevolgen van belonen en straffen docenten en ouders helpen bij hun uitdagende taak. De sleutel tot beter onderwijs ligt volgens de auteurs in het optimaal aansluiten bij de individuele verschillen en het creëren van een sociale omgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt.
Prijs: € 19,95 

donderdag 13 april 2017

Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO)

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling heeft een nieuw overzicht ontwikkeld met 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling'! Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van alle leerlingen, ook de zeer talentvolle en begaafde leerlingen, zijn er bij het 'Kader voor ontwikkeling' (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013) kindgerichte 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling' geformuleerd. Dit dient als hulpmiddel om doelen te stellen met leerlingen. Hiermee kunnen zij vaardigheden ontwikkelen die nu én in de toekomst belangrijk zijn.
Meer informatie en download van de poster Meer informatie en poster downloaden 

donderdag 6 april 2017

Leerlijn Denken als een programmeur

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDe CED-Groep heeft voor de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs een doorgaande lijn ontwikkeld om te leren denken als een programmeur. Het is een leerlijn om de denkkracht van leerlingen te versterken. De nadruk van het model ligt op het probleemoplossend denken.
In dit artikel van Marléone Goudswaard maak je kennis met 5 denkprocessen die essentieel zijn voor het werk van een programmeur:
• patroonherkenning
• algoritmen
• decompositie
• abstractie
• data en classificatie
De leerdoelen uit de leerlijn ‘Denken als een programmeur’ kunnen verrijkend zijn voor het leren.

Micro:bit

Programmeerbaar apparaatje, dat bestaat uit een printplaatje met een aantal knoppen, 25 ledlampjes, een bluetoothverbinding, een kompassensor en bewegingssensoren. Met een usb-kabel kan het verbonden worden met een computer.
Met dit apparaatje leren kinderen de basisprincipes van programmeren.
Prijs: € 17,95 

Tinkerblocks

Tinkerblocks – code, create, playMet deze app kunnen kinderen van 6 jaar en ouder de principes van coderen ontdekken en oefenen. Door het slepen van blokjes kun je opdrachten geven. Je kunt ook gebruik maken van eigen foto's en filmpjes. Je kunt kiezen om met een sjabloon te werken of zelf vanuit niets iets op te bouwen. De app is Engelstalig maar er wordt weinig taal gebruikt. Als kinderen de basisprincipes door hebben kunnen ze zelfstandig aan de slag. Werken met deze app geeft de gelegenheid om computational thinking bij leerlingen te ontwikkelen.
Verkrijgbaar in de Appstore: € 2,99 

maandag 3 april 2017

Codemissie.nl

Codemissie is een innovatieve lesmethode 21e eeuwse vaardigheden voor de basisschool. De lessen zijn gericht op STEAM educatie. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. De methode is vakoverstijgend en door middel van een combinatie van concreet en digitaal lesmateriaal worden leerlingen uitgedaagd. Ze spelen aansprekende missies en werken met een robot die ze zelf maken en programmeren. Tijdens het spelen van de missies moeten ze verschillende soorten problemen oplossen. De leerlingen kiezen zelf welke Missies ze willen spelen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid en betrokkenheid en ze worden eigenaar van hun leerproces.
Voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Website Codemissie  

dinsdag 21 maart 2017

Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDoor de inzet van digitale hulpmiddelen kan een school eindelijk veranderen in een verzameling persoonlijk relevante leerervaringen. Kinderen kunnen middels gepersonaliseerd leren voorbereid worden voor de maatschappij waarin ze terecht zullen komen. Lees het artikel van Tijl Rood, directeur van basisschool De Verwondering.

donderdag 16 maart 2017

Activerende en passende werkvormen : naar meer variatie en motivatie in de les : werken aan 21ste eeuwse vaardigheden

Carel van der Burg, Meike Berben, Bert Moonen
Amersfoort: CPS, 2017. – 112 p.
ISBN 9789065080202
Beschrijving van aanpakken en modellen - op basis van een aantal theoretische principes - om leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs te motiveren, te activeren, effectief te laten leren en variatie te brengen in de les. Centraal staat hierbij het leren van de leerlingen, dat vorm wordt gegeven door het inzetten van bij de doelen en leerlingen passende werkvormen. In het eerste hoofdstuk komt het waarom van het inzetten van activerende en passende werkvormen aan bod. In het tweede hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe een leerkracht praktisch aan de slag kan met lessen waarbij deze werkvormen een centrale plaats innemen. In het derde hoofdstuk gaat het over werkvormen kiezen vanuit doelstellingen en lesvoorbereiding. Daarna worden in hoofdstuk 4 enkele belemmeringen beschreven en welke oplossingen hiervoor zijn. In het vijfde hoofdstuk wordt een groot aantal werkvormen beschreven en in hoofdstuk 6 komen ook de digitale werkvormen aan bod. In het laatste hoofdstuk worden tot slot instrumenten voor borging en implementatie beschreven.
Plek in kenniscentrum: Voortgezet onderwijs 13110-BURG

woensdag 15 maart 2017

Cubetto

Afbeeldingsresultaat voor cubettoRaalte : TJMSupplies
Cubetto laat kinderen vanaf 3 jaar kennismaken met programmeren.
Houten robot die spelenderwijs leren programmeren mogelijk maakt voor kinderen vanaf 3 jaar oud.
Door de kleurrijke blokken in het speelbord te plaatsen laat je de Cubetto de door jou bepaalde route rijden.
Meer info 

vrijdag 10 maart 2017

21e eeuwse vaardigheden in examenprogramma's vmbo

Afbeeldingsresultaat voor sloAuteurs: C. Gelinck, N. Jansma, P. Fisser
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
In 2014 heeft SLO een conceptueel kader ontwikkeld waarin de 21e eeuwse vaardigheden staan beschreven. Naast het ontwikkelen daarvan is onderzocht in welke mate er sprake is van aandacht voor en integratie van de 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs. Uit dat onderzoek bleek dat de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft in 2016 een analyse plaatsgevonden van de examenprogramma's vmbo met het oog op de 21e eeuwse vaardigheden. Dit gebeurde op een vergelijkbare wijze als de analyse in 2014 van de kerndoelen en de referentiekaders van het funderend onderwijs. Deze rapportage geeft de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen weer. Meer gedetailleerde informatie over de resultaten zijn te vinden in een losse bijlage.

dinsdag 7 maart 2017

Onderzoek naar welke docentrollen belangrijk zijn om leerlingen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw

Afbeeldingsresultaat voor NRODe 21ste eeuw zal naar verwachting een beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken, informatie zoeken en ict-geletterdheid. Wat moeten het onderwijs en de docenten meebrengen om leerlingen te helpen deze vaardigheden te leren? Duidelijk is wel dat de veronderstelde 21ste eeuwse vaardigheden ook voor docenten zullen gelden. Waarschijnlijk zullen leraren meer begeleiders in leren worden en leerlingen sturen, helpen en ondersteunen bij het zelf ter hand nemen van het eigen leerproces. Lees verder op de site van NRO 

De effecten van Snappet

J.M. Faber, A.J. Visscher
Enschede : Universiteit Twente, 2016. - 42 p.
Beschrijving van de effecten van Snappet op de leerresultaten, en leermotivatie van leerlingen uit groep vijf van de basisschool.
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets (https://nl.snappet.org/). Leerlingen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback ontvangen over gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden, en leerkrachten tijdens de les direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep. Steeds meer basisscholen gebruiken Snappet. Onderzoek kan zicht geven op hoe digitale leermiddelen optimaal benut kunnen worden in de onderwijspraktijk. In opdracht van Kennisnet is daarom dit onderzoek uitgevoerd. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: 1) Wat is het effect van Snappet op leerresultaten? 2) Wat is het effect van Snappet op de motivatie van leerlingen? 3) Wat is de samenhang tussen de frequentie van de differentiatieactiviteiten met Snappet door leerkrachten en de effecten op leerresultaten? 4) Wat is de samenhang tussen de intensiteit van Snappet-gebruik door leerlingen en de effecten op
Open het rapport

vrijdag 24 februari 2017

Leren in de 21e eeuw : over leren in de 21e eeuw en 21st century skills in het onderwijs

Henk Lamers, Frank van den Oetelaar
Groningen : BoekTweePuntNul, 2017
ISBN 9789082226942
Verslag van interviews met tien experts over hun zienswijze op het onderwijs in de 21e eeuw en bespreking van achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en leerarrangementen waarmee leraren in het basis- en voortgezet onderwijs direct in de eigen praktijk aan de slag kunnen. In en rond het onderwijs wordt veel en vaak gediscussieerd over toekomstbestendig onderwijs eruit ziet. Hoe kan een prikkelende en uitdagende leeromgeving ontwikkeld worden waarin leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen, waarin ruimte is voor betekenisvol leren, eigen talenten en het ontwikkelen van vaardigheden? In het boek wordt in een aantal hoofdstukken dieper ingegaan op vragen als: De kennissamenleving, waar hebben we het over? Onderwijs en leren in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit? Wat zijn 21st century skills? De weg er naar toe, hoe kom je daar?
Plek in kenniscentrum: Ict in het onderwijs 17210-LAME

donderdag 23 februari 2017

Leerplankader Jonge kind van SLO: Inhoudskaart Digitale geletterdheid

Afbeeldingsresultaat voor sloDe uitwerking van de inhouden op de inhoudskaarten zijn in concept klaar en geformuleerd in aanbodsdoelen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de leraar de leerling aanbiedt. Voor het hele basisonderwijs van groep 1 tot en met 8 is dit voor alle leergebieden gedaan in drie kaarten: voor Aanvankelijk, Vervolgens en En verder... . Op deze pagina vindt u de kaarten voor het Jonge Kind. De gebruikte indeling komt enigszins overeen met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Deze inhoudskaarten met aanbodsdoelen kunnen een fundament zijn voor de ontwikkeling van onderwijsleerlijnen die scholen (en andere partijen) voor onderwijs kunnen maken. Hierbij kunnen scholen zelf keuzes maken in de vormgeving en verdere concretisering van hun leerlijnen.
• Inhoudskaart Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Inhoudskaart Kunstzinnige oriëntatie
• Inhoudskaart Sociaal-emotioneel
• Inhoudskaart Bewegingsonderwijs

In een later stadium wordt deze serie nog uitgebreid. (bijv. met inhoudskaarten voor motoriek, spel, executieve functies en/of 21e eeuwse vaardigheden).

woensdag 22 februari 2017

Digikleuter ook boekenwurm?

Afbeeldingsresultaat voor digikleuter ook boekenwurmJan Van Coillie, Mariet Raedts
KU Leuven, 2016
Onderzoek naar digitaal mediagebruik van Vlaamse kleuters en de relatie met voorlezen in het gezin.
Uit het onderzoek bij 700 Vlaamse gezinnen met kleuters blijkt dat ouders sneller gaan voorlezen uit papieren boeken dan via een digitaal medium zoals de tablet. Bovendien komen kinderen vaker eerst in contact met papieren boeken bij een gemiddelde leeftijd van zes maand. Digitale boeken worden eerder pas op tweejarige leeftijd geïntroduceerd aan kleuters.
86% van de gezinnen hebben nochtans een tablet die – al dan niet onder begeleiding – door de kleuter gebruikt mag worden. De meest voorkomende activiteiten op de tablet zijn spelletjes spelen, filmpjes bekijken, platen kleuren of surfen. 29% van de kleuters leest of bekijkt digitale boeken op de tablet. Volgens de ouders verkiezen de kleuters op papier te worden voorgelezen.
Bekijk hier het volledige rapport 

donderdag 16 februari 2017

Nieuwe Thermen

Afbeeldingsresultaat voor onderwijs van morgenNieuwe Thermen is een innovatief onderwijsconcept, geïnspireerd op het Zweedse onderwijsmodel van de Kunskapsskolan en ‘Malmberg-labschool voor adaptieve methodes’. Vera Heijenrath, sectordirecteur van Nieuwe Thermen in Heerlen, vertelt: “Onze visie gaat uit van gepersonaliseerd leren vanuit coaching, verbinding tussen vakken en 21e-eeuwse vaardigheden.” Lees verder op de site van Onderwijs van Morgen