dinsdag 21 maart 2017

Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenDoor de inzet van digitale hulpmiddelen kan een school eindelijk veranderen in een verzameling persoonlijk relevante leerervaringen. Kinderen kunnen middels gepersonaliseerd leren voorbereid worden voor de maatschappij waarin ze terecht zullen komen. Lees het artikel van Tijl Rood, directeur van basisschool De Verwondering.

donderdag 16 maart 2017

Activerende en passende werkvormen : naar meer variatie en motivatie in de les : werken aan 21ste eeuwse vaardigheden

Carel van der Burg, Meike Berben, Bert Moonen
Amersfoort: CPS, 2017. – 112 p.
ISBN 9789065080202
Beschrijving van aanpakken en modellen - op basis van een aantal theoretische principes - om leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs te motiveren, te activeren, effectief te laten leren en variatie te brengen in de les. Centraal staat hierbij het leren van de leerlingen, dat vorm wordt gegeven door het inzetten van bij de doelen en leerlingen passende werkvormen. In het eerste hoofdstuk komt het waarom van het inzetten van activerende en passende werkvormen aan bod. In het tweede hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe een leerkracht praktisch aan de slag kan met lessen waarbij deze werkvormen een centrale plaats innemen. In het derde hoofdstuk gaat het over werkvormen kiezen vanuit doelstellingen en lesvoorbereiding. Daarna worden in hoofdstuk 4 enkele belemmeringen beschreven en welke oplossingen hiervoor zijn. In het vijfde hoofdstuk wordt een groot aantal werkvormen beschreven en in hoofdstuk 6 komen ook de digitale werkvormen aan bod. In het laatste hoofdstuk worden tot slot instrumenten voor borging en implementatie beschreven.
Plek in kenniscentrum: Voortgezet onderwijs 13110-BURG

woensdag 15 maart 2017

Cubetto

Afbeeldingsresultaat voor cubettoRaalte : TJMSupplies
Cubetto laat kinderen vanaf 3 jaar kennismaken met programmeren.
Houten robot die spelenderwijs leren programmeren mogelijk maakt voor kinderen vanaf 3 jaar oud.
Door de kleurrijke blokken in het speelbord te plaatsen laat je de Cubetto de door jou bepaalde route rijden.
Meer info 

vrijdag 10 maart 2017

21e eeuwse vaardigheden in examenprogramma's vmbo

Afbeeldingsresultaat voor sloAuteurs: C. Gelinck, N. Jansma, P. Fisser
Uitgave: Enschede: SLO, 2017.
In 2014 heeft SLO een conceptueel kader ontwikkeld waarin de 21e eeuwse vaardigheden staan beschreven. Naast het ontwikkelen daarvan is onderzocht in welke mate er sprake is van aandacht voor en integratie van de 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs. Uit dat onderzoek bleek dat de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft in 2016 een analyse plaatsgevonden van de examenprogramma's vmbo met het oog op de 21e eeuwse vaardigheden. Dit gebeurde op een vergelijkbare wijze als de analyse in 2014 van de kerndoelen en de referentiekaders van het funderend onderwijs. Deze rapportage geeft de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen weer. Meer gedetailleerde informatie over de resultaten zijn te vinden in een losse bijlage.

dinsdag 7 maart 2017

Onderzoek naar welke docentrollen belangrijk zijn om leerlingen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw

Afbeeldingsresultaat voor NRODe 21ste eeuw zal naar verwachting een beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken, informatie zoeken en ict-geletterdheid. Wat moeten het onderwijs en de docenten meebrengen om leerlingen te helpen deze vaardigheden te leren? Duidelijk is wel dat de veronderstelde 21ste eeuwse vaardigheden ook voor docenten zullen gelden. Waarschijnlijk zullen leraren meer begeleiders in leren worden en leerlingen sturen, helpen en ondersteunen bij het zelf ter hand nemen van het eigen leerproces. Lees verder op de site van NRO 

De effecten van Snappet

J.M. Faber, A.J. Visscher
Enschede : Universiteit Twente, 2016. - 42 p.
Beschrijving van de effecten van Snappet op de leerresultaten, en leermotivatie van leerlingen uit groep vijf van de basisschool.
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets (https://nl.snappet.org/). Leerlingen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback ontvangen over gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden, en leerkrachten tijdens de les direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep. Steeds meer basisscholen gebruiken Snappet. Onderzoek kan zicht geven op hoe digitale leermiddelen optimaal benut kunnen worden in de onderwijspraktijk. In opdracht van Kennisnet is daarom dit onderzoek uitgevoerd. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: 1) Wat is het effect van Snappet op leerresultaten? 2) Wat is het effect van Snappet op de motivatie van leerlingen? 3) Wat is de samenhang tussen de frequentie van de differentiatieactiviteiten met Snappet door leerkrachten en de effecten op leerresultaten? 4) Wat is de samenhang tussen de intensiteit van Snappet-gebruik door leerlingen en de effecten op
Open het rapport